„Устойчивостта вече не се свежда до причиняване на по-малко щети. Тя означава да правиш повече добри неща!“

Йохен Зайтц

Кои сме ние

Черноморската Регионална Агенция за Предприемачество и Управление на Енергията (ЧРАУЕ)

е доброволно сдружение, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел през 2003г., съгласно ЗЮЛНЦ. Дейността на ЧРАУЕ покрива територията на Българското Черноморско крайбрежие, като си сътрудничи с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и с останалите регионални енергийни центрове в България.

МИСИЯ

Да осъществява дейности в подкрепа на устойчивото развитие и ефективното управление на енергията и местното самоуправление в Черноморския регион.

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА СА:

 • Обследване на специфичните проблеми и нужди при енегопотреблението, енергоспестяването и възможност за увеличаване дела на ВЕИ в общините;
 • Информационни кампании за повишаване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, практически ползи от използване на ВЕИ и изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и други вредни вещества в атмосферата, съответно до намаляване изменението на климата;
 • Повишаване капацитета на местната общност при въвеждане и използване на енергоефективни решения.

СТРУКТУРА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на ЧРАУЕ е върховен орган на сдружението и се състои от членовете му. В Общото събрание всеки член има право на един глас. Общото събрание взема стратегически решения, свързани с административното и финансовото управление на Агенцията.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет е управителен орган на ЧРАУЕ, който представлява сдружението чрез своя Председател. УС се избира за срок от три години и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителният директор организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет, контролира и координира административната дейност на ЧРАУЕ.

 

УСТАВ на Черноморската Регионална Агенция за Предприемачество и Управление на Енергията >>>>>>>>

 

 

Цели и дейности

 • Създаване на условия за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на черноморския регион в България.
 • Разработване на стратегии и програми за решаване на местни  и регионални проблеми, като: устойчиво местно развитие, екологично развитие, икономика, обществено- частни партньорства, опазване и развитие на територията.
 • Набиране и разпространение на информация, изготвяне и разпространение на периодични и други публикации.
 • Организиране на семинари, срещи, дискусии, участие в български и международни програми.
 • Участие и иницииране създаването на коалиции и партньорства.
 • Научна и изследователска дейност, проучвания в областта на енергийната ефективност.
 • Подпомагане на дейността на общините чрез обучения, информация, експертни, консултантски и други услуги, посредничество и лобиране пред съответните институции за общи интереси на членовете.
 • Организиране, рекламиране и осъществяване на инициативи в областта на управление на енергията, както и всички дейности, разрешени от закона и в изпълнение на целите на Сдружението.
 • Представителство и защита на интересите на членовете си за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на черноморския регион в България.
 • Обединяване усилията на българските черноморски общини за повишаване на енергийната ефективност като средство за разрешаване на важни национални задачи и енергийната и екологичната политика и за постигане на устойчиво развитие.
 • Създаване на условия за намаляване на бюджетните разходи на общините за енергия, като спестените средства се използват за финансиране на други приоритетни обществено-полезни дейности на тяхната територия.
 • Съдействие за намаляване разходите за енергия на крайните потребители – домакинства, местни предприятия и др.
 • Опазване и възстановяване на околната среда на територията на българските черноморски общини.
 • Повишаване знанията и уменията на общинските съветници и служители с оглед по-ефективно управление на енергията.
 • Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на управление на енергията.
 • Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, както и участието на гражданите в него.
 • Сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина.
 • Агенцията е реализирала значителен брой проекти за повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет на общинската администрация, експерти и експерти по енергийна ефективност и опазване на околната среда и  климат, представители на бизнеса и др; Кампании за осведомяване сред различни целеви групи (граждани, студенти, общински администратори и др.), насочени към промяна на поведението по отношение на енергийната ефективност, опазването на климата, устойчивия транспорт и мобилността; Разработване на електронни платформи за обучение.
 • Oт 2009г., ЧРАУЕ е поддържаща структура на европейската инициатива „Споразумение на Кметовете” за постигане на общите цели в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Оттогава Агенцията е участвала в разработването и изпълнението на Плановете за енергийна ефективност на няколко български общини (Бургас, Дългопол, Аксаково, Несебър, Вълчи дол, Белослав и др.)
 • Агенцията е активна в областта на опазването на климата и устойчивото развитие, чрез провеждането на редица обучения, семинари и обществени мероприятия за общински служители и заинтересовани страни относно енергийното управление, енергоспестяването и енергийната ефективност, както и в разработването на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) и ползите от тях.

УСЛУГИ

Обучения

trainings

Семинари и конференции

conferences

Споразумение на кметовете

covenant of mayors

Зелени обществени поръчки

green-procurements

Енергийно и стратегическо планиране

energy-planning

Защо да прилагаме Зелени обществени поръчки? Как проектът GreenS подкрепи публичните власти на Европа в процеса на прилагане на зелени поръчки?

ПРОЕКТИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОЕКТ:  „ABRACADABRA – Аkтивиране на Пазара за Допълнително Надграждане при Саниране, Доизграждане и Разширяване на Съществуващи Сгради за Постигане на  Нулево Потребление на  Енергията“

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Хоризонт 2020 – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2018 г., Call: H2020-EE-2015-MarketUptake, Договор  No 696126

ПАРТНЬОРИ:

 • ALMA MATER STUDIORUM, Università di Bologna (UNIBO) – Италия (координатор на проекта)
 • D’APPOLONIA (DAPP) and Ecuba S.r.l. (ECUBA) от Италия
 • National and Kapodistrian University of Athens (UOA) от Гърция
 • Foundation for Development, Innovation and Technology (FUNDITEC) и Sociedad Aragonesa de Gestión Medioambiental (SARGA) от Испания
 • Cecodhas Housing Europe (CECODHAS); Architects’ Council of Europe (ACE); Banca Monte Paschi Belgio (MPB); Partenaires Europeens puor l’enviroment (EPE) и International Union of Property Owners (UIPI) от Белгия
 • ICLEI European Secretariat (ICLEI) от Дания
 • SIA RENESCO PARVALDNIEKS (RENESCO) от Латвия
 • EnergyPro Ltd (ENERGYPRO) от Украйна
 • Municipality of Brasov (BRASOV) от Румъния
 • TU Delft Onderzoek voor de gebouwde omgeving (OTB) от Холандия
 • Norwegian Institute of Wood Technology (TRETEKNISK) от Норвегия
 • Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ) от България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проект ABRACADABRA се фокусират върху същественото намаляване на времето за възвращаемост от интервенциите, укрепване увереността на ключовите инвеститорите, повишаване на качеството и привлекателността на съществуващия сграден фонд, както и активиране на пазара за постигане на почти нулево потребление на енергия.

Създаването на допълнени “надграждания” при саниране, доизграждане и ремонт, интегрирани с възобновяеми енергийни източници цели намаляване на първоначалната инвестиция, разпределена за „по-задълбочено” обновяване на съществуващата сграда и за създаване на модернизирана синергия между старо и ново.

Стратегията на ABRACADABRA води до въвеждането на точна политика, която е доказано, способна да насърчи инвестициите в „по-задълбочено” обновяване на съществуващата архитектурна среда в цяла Европа.

ABRACADABRA има за цел да покаже на ключовите заинтересовани страни и финансови инвеститори, привлекателността на една нова стратегия за обновяването на базата на AdoRe

„В допълнение на дейности като ремонти по фасадата на сградата, разширения на покрива или строителство на цяла сграда, ABRACADABRA надгражда тези дейности, така че да се адаптират към съществуващите сгради“

Целеви групи и заинтересовани лица от проекта:

o    Частни собственици на сгради
o    Жилищни сдружения и асоциации
o    Местни строители (МСП)
o    Финансови институции

@аbracadabra_eu

Abracadabra Project H2020

Повече информация за проекта: http://www.abracadabra-project.eu/

ПРОЕКТ: “MOVIDA – Съвети за пестене на енергия в дома”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: „Интелигентна Енергия Европа“ >>>>>

ПАРТНЬОРИ: 8 организации от 7 европейски държави (Италия, България,  Австрия, Словения, Гърция, Испания, Швеция, Кипър)

–––––––––––––––––––––––––––––––

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Цели да тества един нов подход за набиране и обучение инспектори, даващи технически съвети; повишаване на квалификацията на млади или нови технически лица при инспектирането на ОВК системи. В рамките на проекта ще бъдат обхванати голям брой крайни потребители, за да се оцени въздействието на проведените инспекции и дадените съвети на потребителите, отношението им към инвестиции в ЕЕ и ВЕИ.

БЮДЖЕТ: 1 404 763 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца (май 2011 – декември 2013)

Целева група:

 • Технически лица (топлоинженери, топлотехници,  експерти  по енергийна ефективност, електроинженери);
 • Местни и национални власти, отговорни за изпълнението на ДЕХС
 • Aсоциации на потребителите, Агенция за енергийна ефективност;
 • Потребителите (жилищен сектор за инспекции на отоплителни системи; жилищен и по-малки бизнес сектори за инспекции на климатични системи)

Повече информация за проекта:  www.movida-project.eu

ПРОЕКТ „ЕНЕРБИЛД“ – Публично-частно партньорство за интегрирано подобряване енергийните характеристики на общински сгради

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: ФАР 2004, Министерство на икономиката

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проектът е пилотен модел за енергийно обследване на публичния сграден фонд и създаване на схема за подобряване на енергийните характеристики на сградите в общините Белослав, Бяла и Аксаково. Целта е да се създаде процедура на местно ниво за подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради и да се разпределят ефективно дивидентите от реализираните икономии между участниците в процеса (общини и частен сектор). Това ще гарантира на общините реализация на инвестиционни подобрения с минимално бреме върху общинския бюджет.

БЮДЖЕТ: 24 000 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца – ноември 2006- декември 2007

ВЕИ

ПРОЕКТ:“Модел за ефективно производство на слънчева електроенергия в Северното Черноморие”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Програма “Малки проекти” на Глобалния Екологичен Фонд

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Октомври 2009 г. – Март 2011 г.

ПАРТНЬОРИ:

 • Черноморска регионална агенция за управление на енергията – водеща организация
 • Архитектурен факултет към Варненски свободен университет;
 • Асоциация на Българските Черноморски Общини; 
 • Българско дружество за защита на птиците

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Общата цел на проекта е стимулиране използването на слънчева енергия в Североизточното Черноморие чрез повишаване на капацитета и знанието на местните специалисти и население и иницииране на политики на национално ниво за премахване на пречките пред развитието на фотоволтаиката. В настоящото проектно предложение се набляга на изследване на мощностните характеристики на фотоволтаичните системи и експериментално определяне на най-подходящата система за местните климатични условия, а също така изготвяне на ръководство относно инсталирането и въвеждането в експлоатация и обслужването на фотоволтаична система.

Обосновка на проекта
Необходимостта от развитие и използване на стабилни в дългосрочна перспектива енергийни източници се определя главно от следните 3 фактора:
– Увеличаване населението на Земята и нарастващите енергийни потребности на човечеството.
– Намаляване запасите от конвенционални енергийни източници и възможността за тяхното икономично получаване.
– Използването на конвенционалните енергийни източници (петрол, въглища, газ и др.) води до отделяне в атмосферата годишно на 25 мил. тона СО2 заедно с други вредни газове като СН4, NOx и др., които водят до т.нар. парников ефект с драматични последици за околната среда.

Слънчевата енергия и по-специално фотоволтаичното (ФВ) преобразуване са привлекателни поради следните причини:
– Слънцето доставя на Земята за година около 1018 kWh. енергия, което превишава 10 000 пъти настоящите енергийни потребности на човечеството.
– Енергията му е практически неизчерпаема;
– Слънцето е чист и незамърсяващ околната среда енергиен източник и е достъпен навсякъде;
– ФВ преобразуване е статичен метод (без механически движещи се части) поради което е надежден и не изисква скъпа поддръжка, като превръща слънчевата светлина директно в електричество.
– ФВ генератори са конструирани на модулен принцип и могат да работят както децентрализирано (задоволявайки локални битови и стопански нужди) така и централизирано в големи електрически централи.

СТАНОВИЩЕ НА ЧРАУЕ ОТНОСНО: Актуализиране на нормативната уредба в сферата на производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници от дата 30 юни 2010, разработен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

ПРОЕКТ: „ENSRC – Индивидуално производство на енергия в селски общности“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2006г. –2008г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Програма “Интелигентна Енергия за Европа” на Европейската Комисия.

ПАРТНЬОРИ:

 • Енергийно Бюро “Waterford” – Ирландия
 • ЧРАУЕ -България
 • Autur Cwm Taf/Tywi Limited /ACTT/
 • Agencia Munisipal de Energia do Seixal Brian P.Connor & Associates Ltd.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
1. Проучване на възможностите и пречките за повишаване на енергийна ефективност и използване на алтернативни енергоизточници в селското стопанство в 5-те държави – участващи в проекта (България, Ирландия, Австрия, Португалия и Великобритания)
2. Създаване на кооперативи за самостоятелно снабдяване с енергия във всяка една от 5-те държави и подпомагане функционирането им през първата година.
Дейностите по проекта са разделени на три работни фази и включват:
1. Проучване на пречките за само-снабдяване с енергия в селски райони и методи за преодоляването им в петте държави, участващи в проекта.
2. Идентифициране на възможностите за енергийно само-снабдяване (с електричество, топлоенергия и био-гориво) в селски райони.
3. Създаване на кооператив на местно ниво във всяка от държавите партньори, който да въведе съоръжение за енергийно само-снабдяване с устойчива енергия като демонстрационен модел.
4. Проучване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите, които ще бъдат снабдени с устойчива енергия, произведена от кооператива.
5. Идентифициране на възможностите за оползотворяване на отпадъчния продукт и енергия от селско стопанските дейности.
6. Пред-проектно проучване на региона, който ще бъде снабдяван с устойчива енергия, произведена от кооператива.
7. Разработване на краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за всеки от енергийните кооперативи.
8. Дефиниране на техническите проблеми при изпълнение на пилотната енергоефективна технология.
9. Изчисляване на първоначалната инвестиция за въвеждане на избрания метод.
10. Разработване на ръководство с необходимите стъпки за формиране и развитие на енергиен кооператив с цел снабдяване с енергия.

РЕЗУЛТАТИ:
1. Създаване и стартиране на пет “енергийни кооператива”, които ще бъдат като демонстрационни модели за само-снабдяване с енергия, енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници. се само-снабдяват с енергия.
2. Изготвено Ръководство с необходимите стъпки за създаване на “енергиен кооператив” в селските райони.
3. Повишаване дела на използваната отпадъчната продукция от селското стопанство, като средство за производство на енергия.
4. Намаляване потреблението на енергия за членовете на “енергийния кооператив”.
5. Намаляване емисиите на парниковите газове.
6. Подобряване на качеството на живот в селските райони, предоставяйки възможност на фермите да инвестират средствата спестени от енергия в дейности подобряващи благосъстоянието на местната общност.
7. Подпомагане на страните участващи в проекта да изпълнят поетите по Киото протокола ангажименти.
8. Насърчаване на местните общности да участват в енергийни проекти на Европейския Съюз за и на национални фондове и програми.
9. Електронно обучение на енергийни агенции в областта на транспорта и използването на алтернативни горива, в партньорство с B&SU, Берлин
10. Иницииране и прилагане на устойчиви механизми за насърчаване заетостта на местно ниво, в партньорство с Индустриална Стопанска Асоциация – Варна

Повече информация: www.waterfordcoco.ie/en/services/waterfordenergycooperative/whatistheprojectabout

УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ

ПРОЕКТ: “MOBISEC – Мобилни инициативи за устойчиви европейски общности”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Дейности в областта на градската мобилност на DG TREN (Ген. Дирекция «Енергия и Транспорт») на ЕК

БЮДЖЕТ: 1 271 000 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца (Януари, 2010 – Декември, 2012)

ПАРТНЬОРИ:

 • Град Мурсия, Испания, www.proeuropeos-murcia.net/es/
 • Град Олдъм, Великобритания, www.oldham.gov.uk/
 • Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията – гр. Варна, Българи
 • Град Варна, община Варна,  www.varna.bg

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Главната цел на проекта е да повиши използването на устойчивите модели за транспорт в градовете, чрез подобряване на инфраструктурата на транспортната мрежа. Мерките и дейностите, залегнали в проекта имат изключително важно и практическо значение за развитието на град Варна като европейски туристически град с модерна, иновативна и екологична транспортна инфраструктура.

Дейностите са разделени в четири основни направления, с конкретни задачи в тях: Безопасност на велосипедисти и пешеходци; Подобряване на устойчивата транспортна инфраструктура; Интермодалност; Информираност и обучение; Участие на гражданите

Дейностите:

 • Управление на проекта: целта е да се организира ефективен работен процес по време на изпълнение на проекта, като се създаде продуктивен подход за управление, който да бъде приложен от всички партньори. В част от задачите влиза също разработването на проектен план за дейностите на подпериоди, изработване на текущи и финален отчет и др.
 • Безопасност на велосипедисти и пешеходци: Ще се създаде интернет портал за устойчива мобилност със списък на градските маршрути, които са безопасни за велосипедисти; ще се разработи интерактивна карта на града, базирана на GIS
 • Интермодалност и подобряване на устойчивата транспортна инфраструктура: Ще се проучат връзките между различните видове транспорт и възможностите им за връзка с велосипедния такъв; ще се проучат възможностите за използване на информационни компютърни инструменти, чрез които да се развие велосипедния транспорт; ще се изградят велосипедни паркинги в близост до спирки на обществения транспорт с цел развитие на интермодалността; ще се проучи необходимото пространство, безопасност на зоните, близост до други видове транспорт, спирки на автобуси/тролеи, обществени паркинги за автомобили, училища и необходимостта от мобилност на съответното население в района
 • Участие на гражданите: Ще се сформират работни групи със заинтересованите страни, които ще дават мнения, предложения по въпроси, свързани с реализацията на проекта
 • Оценка: Ще се оценят резултатите от всички работни пакети и ще се определят ключовите фактори за успех във всеки от участващите региони при разработването на устойчиви транспортни модели, интермодалността и на проекта като цяло.
 • Информираност и обучение: План за разпространение и популяризиране; лого и интернет сайт на проекта; стандартни и иновативни информационни материали; информационни кампании

За повече информация: http://eumobisec.eu/

ПРОЕКТ: „ISEMOA – Достъпна и енергийно ефективна мобилност за всички”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: „Интелигентна Енергия Европа“

БЮДЖЕТ: 1 557 468 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца (май 2010г. – май 2013г.)

––––––––––––––––––––

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Цели да подпомогне местните и регионални власти в Европа за подобряване на енергийно-ефективните начини за предвижване на всички хора, в това число трудно подвижни хора. С подобряване на достъпността на обществените места и обществения транспорт ще се повиши качеството и привлекателността на обществения транспорт. Това ще допринесе за повишаване на безопасността на ходенето пеш и карането на велосипед.

Целеви групи:        
∙ вземащи решения и политици в общини/региони, които ще вземат решение за прилагане на ISEMOA QM-схеми;
∙ местните и регионални заинтересовани страни в общините/регионите, чието сътрудничество и участие в прилагане на ISEMOA QM-схеми (в допълнение към сътрудничеството и участието на вземащите решения и политиците) е от съществено значение за успеха на проекта. Тази група включва: местни/регионални административни служители в областта на градоустройството и транспортта, отговорни лица за местно/регионално планиране на велосипеди, местни/регионални представители от всички категории на хора с намалена подвижност, местни/регионални транспортни оператори;
∙ лица и организации, които могат да действат като външни одитори: общински консултанти и проектанти, консултанти в сферата на обществения транспорт, фирми/организации, които съветва градове/региони за това как да се постигне енергийна ефективност в транспорта и подобряване на достъпността на публичните места;
∙ лица и организации, които се интересуват от повишаване на енергийната ефективност на транспорта и/или увеличаване на достъпността на обществени места и обществения транспорт, както и да са (потенциално) заинтересовани за подпомагане на разпространение на резултатите на проекта ISEMOA: например местни/регионални сдружения, организации и мрежи, асоциации на хора с намалена подвижност, доставчици на обществен транспорт, Европейската Комисия и т.н.

Очаквани резултати:

 • Разработени и адаптирани за всяка от 14 европейски общини/области три ISEMOA QM-схеми. Тези схеми ще включват готови за употреба материали за работа на местните и регионални заинтересовани страни и за одитори по управление на качеството. Те ще са достъпни за сваляне от интернет страницата на ISEMOA и от сайта на ELTIS в 13 европейски езици  (български, чешки, холандски, английски, френски, немски, италиански, полски, румънски, словенски, словашки, испански и шведски).
 • Организирани и проведени 15 обучителни-семинари за външни одитори (по един семинар във всяка партньорска страна и един във Франция). Планирано е да се обучава най-малко 65 външни одитори, които ще действат като мултипликатори при прилагане на ISEMOA QM-схеми в ежедневната си работа.
 • Разработен интернет сайт на проекта, който ще предоставят информация за ISEMOA на 13 европейски езици. От него ще могат да се свалят безплатно материалите, разработени в рамките на проекта, както и ще се изгради информационна платформа за комуникация между всички заинтересовани страни и одитори на местно/регионално ниво.
 • Разработени и разпространени цял набор от печатни материали (инфолисти, папки, брошури и др.), публикувани три електронни бюлетина, изпратени съобщения в пресата и статии в съответни списания, както и представянето на ISEMOA на регионални, национални и международни събития.

С всички тези мерки ISEMOA ще допринесе съществено за задействане на енергийно спестяване в транспорта!

Повече информация за проекта: www.isemoa.eu

ПРОЕКТ: ADD HOME – Управление на мобилността в жилищни зони

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: „Интелигентна Енергия – Европа“

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Цели намаляване на ежедневните нужди от използването на превозни средства чрез внедряване и прилагане на нови подходи, заместващи личните моторни средства с енергийно ефективни решения, предимно в жилищните райони. Проектът интегрира областите транспорт, планиране, управление и строеж на жилищни комплекси, както и регулирането на законодателните и нормативните изисквания за пестене на енергия.

ADD HOME има три основни задачи:
1) Демонстрационни проекти за услуги за мобилност, инфраструктурни промени във фазата на планиране и насърчаване на енергоспестяващи видове транспорт
2) Разработване на насоки и набор от материали за последователи и бъдещи проекти
3) Широко разпространение чрез различни медийни канали, национални обучителни сесии и използване на възможностите на асоциациите

БЮДЖЕТ: 1 557 468 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца (май 2010г. – май 2013г.)

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Държавни органи / отговорни за вземането на решения
• жилищни компании / строителни фирми
• Доставчици на транспортни услуги
• Асоциации на наематели
• Експерти по мобилност / земеползване
• доставчици на мобилни услуги
• енергийни агенции
• Местни доставчици (местна икономика)
Законодателите

Повече за проекта: www.add-home.eu

ПРОЕКТ: ADDED VALUE – Информационна и образователна кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраструктурни проекти в транспорта

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Цели да придаде добавена стойност на големите инфраструктурни проекти в областта на алтернативните видове транспорт (велоалеи, пешеходни алеи и др.), които са завършени или са стартирали по време на проекта. Това ще се постигне чрез маркетингови методи, информационни и образователни кампании сред целевите групи (училища, университети и др.) с цел постигане на по-добро използване на изградените велоалеи в град Варна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца (01.11.2007 – 31.10.2010)

Повече за проекта: http://eu-added-value.eu

ПРОЕКТ: „e-TREAM – Електронно обучение за енергийни агенции в областта на управление на транспорта и мобилността и използването на алтернативни горива“

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

ПАРТНЬОРИ: 15 организации от 10 европейски страни

 • B&SU, Германия
 • Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията –  Варна
 • Енергийна Агенция Пловдив – България
 • Energies Environnement 74, Франция
 • BALTEF – Балтийски Енергиен Форум – Германия
 • Регионална Енергийна Агенция на Крит – Гърция
 • REACM – Регионална Енергийна Агенция на Централна Македония Anatoliki SA – Гърция
 • EC-BREC – Асоциация на Полските енергийни организации на местно и регионално ниво, Полша
 • BAPE – Baltycka Agencja poszanowania Energii    S.A. – Полша
 • OEINERGE – Agência Municipal de Energia e Ambiente de Oeiras – Португалия
 • Harghita Energy Management Public Service – Румъния
 • FAEN – Fundación Asturiana de la Energía – Испания
 • AER – Agència Energètica de La Ribera –  Испания
 • Ехergikontor Sydost – Швеция, CRES Training Section –Гърция
 • Team Red Networks KG

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проектът цели чрез интегрирани електронни обучителни модули да се допълнят дейностите на Енергийните агенции, участващи в проекта. По този начин на работещите в агенциите ще им бъде предоставена възможност да разширят уменията и знанията си посредством интернет или електронни носители, независимо от времето и мястото, дори и след приключване на проекта. Енергийните агенции ще използват своите нови умения за реализиране на нови услуги в транспортния  сектор.

БЮДЖЕТ: 1 516 158  €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.01.2006-31.08.2008

ДЕЙНОСТИ:                                   
Дейностите са структурирани в 8 работни пакета, разпределени в три основни фази:

 • Разработване на платформа за електронно обучение
 • Обучение на енергийните агенции
 • Реализиране на новите услуги
 • Работен пакет 1: Анализ на нуждите от обучение
 • Работен пакет 2: Формиране на експертен съвет
 • Работен пакет 3: Разработване на платформа за електронно обучение
 • Работен пакет 4: Попълване на електронната платформа
 • Работен пакет 5: Въвеждане на новите услуги
 • Работен пакет 6: Преглед на новите услуги и оценка на проекта
 • Работен пакет 7: Популяризиране на проекта и на резултатите от него

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Енергийните агенции ще могат да предлагат нови услуги в транспортния сектор.
 • Ще се повиши капацитета на служителите в агенциите за предлагане на консултантски услуги, а също така ще разпространят натрупаните знания.
 • Разработените електронни модули ще предоставят на служителите на енергийните агенции възмонжост за индивидуално обучение в областта на транспортта.
 • Предлаганите нови услуги ще повишат информираността за начините за намаляване на потреблението на енергия в транспорта. Новите услуги ще допринесат и за.
 • Новите услуги ще дадат отражение и в други области като:
  • Оптимизиране на транспортните системи (транспортни планове и др.)
  • Намаляване на инцидентите в транспорта
  • Популяризиране на алтернативните горива (биогаз, ел. автомобили и др.)
  • Популяризиране на транспортния мениджмънт (в учебните заведения, фирмите, държавните структури и др.)
  • Популяризиране на повече устойчиви транспортни методи (разходка, колоездене, обществен транспорт и др.)
  • Повишаване на съзнанието на гражданите и информационни кампании за по-устойчиво придвижване
  • Повишени възможности за придвижване (специално за хората с увреждане, семействата и възрастните
  • Проектът ще допринесе и за изпълнението на няколко Европейски документа, като например Зелената Книга или „Бялата книга на транспорта”

ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА

           http://greensproject.eu

ПРОЕКТ:  „GreenS – Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна“

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: „Хоризонт 2020 – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2018 г.“, по силата на договор No:649860

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
36 месеца (юни 2015 – май 2018)

ПАРТНЬОРИ:
АЛЕСКО – Агенция за енергийно устойчиво развитие на провинция Косенца, Италия
Енергийна Агенция на Норботен (NENET-Norrbottens Energikontor AB) – Швеция
Енергийна Агенция на Кипър (Cyprus Energy Agency) – Кипър
Енергийна Агенция на провинция Кадиз (Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad Provincia de Cádiz) – Испания
Енергийна Агенция Помурие – Словения
Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията, България
Регион за планиране Рига, Латвия
ICLEI EUROPE, Германия
Регион Калабрия – Италия
Федерация на общините и регионите Андалусия, Испания
Асоциация на Общините и градовете в Словения, Словения
Община Рига, Латвия
Министерство на земеделието, природните ресурси и околната среда, Кипър
Национално сдружение на общините в България, България

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проект GreenS е успешното прилагане на зелените обществени поръчки посредством повишаване на капацитета на държавната и общинска администрация. Друга цел на проекта е да се преодолеят препятствията и спънките при прилагането на зелените обществени поръчки посредством създаване на звена за подкрепа на зелени обществени поръчки в организационната структура на енергийните агенции, партньори по проекта. По този начин проектът е свързан с инициативата Споразумение на кметовете, давайки възможност на енергийните агенции в ролята им на подкрепящи структури на Споразумението на кметовете да насочат и да подобрят своята експертиза в областта на прилагане на зелените обществени поръчки, както и да предоставят по-пълна, ефективна и високо професионална техническа подкрепа на местните и регионалните власти.

Целите на проекта ще бъдат постигнати посредством следните дейности, които ще бъдат изпълнени от Европейски консорциум от 14 партньори от 8 държави, членки на ЕС.
• Анализ на най-добри/лоши практики в прилагането на зелените обществени поръчки и идентифициране на основните потребности, препятствия и проблеми, пред които са изправени публичните власти
• Обучения за обучители и за експерти по обществени поръчки ще бъдат проведени в страните-партньори. Учебните материали ще бъдат разработени от консорциума на проекта,а платформа за електронно обучение  ще даде възможност за непрекъснато повишаване на знанията.
• За всяка държава ще бъде изработена програма за обучение и изграждане на капацитет, както и концепция за институционализиране на обучението за зелени обществени поръчки
• Във всяка енергийна агенция – партньор по проекта, ще бъде създадено звено за подкрепа на зелени обществени поръчки. Техните служители ще бъдат обучени да предоставят техническа помощ на публичните власти в областта на ЗеОП.
• Във всяка държава партньор ще бъде създаден консултативен съвет, съставен от основните заинтересовани страни, които ще се включат активно в разработване на стратегии, идентифициране на пречките в процеса на изпълнение на зелени обществени поръчки  и  определяне на препоръки за промяна на политиките.
• Ще бъде създадена база данни с технически шаблони и ще се изпълнят пилотни зелени поръчки от 21 публични администрации с активната подкрепа на експертите от проект GreenS.

Защо Зелени поръчки?

Защо някой би искал да се снабдява със зелени стоки и услуги? Има два елементарни аргумента за това:
• защото ни е грижа за околната среда и
• защото те са по-евтини
Зелените обществени поръчки носят ползи, като например:
• екологични (постигане на екологичните цели на макрониво, възприемане на въпросите по околна среда),
• икономически (ЗеОП спестяват пари и материали, ако се вземат предвид разходите за жизнения цикъл на продукта/услугата),
• политически (ЗеОП са ефективен начин да се покаже ангажираността на публичния сектор към опазване на околната среда, към устойчиво потребление и производство), както и социални ползи и здравеопазване (подобряване на качеството на живот).

В консорциума на GreenS участват седем енергийни агенции и седем институционални органи от всяка държава,  което гарантира сътрудничество на няколко нива и подобряване на политиката в областта зелени обществени поръчки.

 

 

 

ПЪТЯТ НА УСПЕШНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЗеОП: Ръководство: Моделът GreenS за зелени обществени поръчки

Брошура за проекта (01)

Брошура за проекта (02)

 

Как GreenS подкрепи публичните власти на Европа в процеса на прилагане на зелени поръчки? Вижте видео, за да научите повече за проекта и за целия процес на създаване на Звена за подкрепа на зелените поръчки, обученията и постижения на проекта.

ПРОЕКТ: “SEAP-PLUS – ДОБАВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ – ПОВЕЧЕ УЧАСТНИЦИ, ПОВЕЧЕ СЪДЪРЖАНИЕ В ЦЯЛА ЕВРОПА”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01/04/2012г. – 30/09/2014г.

ПАРТНЬОРИ:

 • Technical Chamber, Гърция
 • Climate Alliance of Austria, Австрия 
 • ЧРАУЕ – България
 • Bulgaria Cyprus Energy Agency, Кипър
 • ICLEI European Secretariat GmbH, Германия
 • Energy Environment Local Development Ltd (EPTA), Гърция
 • Local Energy Agency for Renewable Sources and Sustainable Development, Италия
 • Regional Energy Agency of Liguria, Италия
 • State Ltd. Vides Projekti, Латвия
 • Romanian Municipalities Association, Румъния
 • Local Energy Agency Pomurje, Словения
 • Barcelona Provincial Council, Испания
 • Jokkmokk Municipality, Швеция

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проектът е насочен към повишаване на резултатите и въздействието от инициативата на ЕК „Споразумение на Кметовете”, както в количествено, така и качествено отношение. Цели се да се привлекат повече страни, подписали споразумението и повече поддържащите структури, да се подпомагнат в процеса на подготовка по-неопитните партньори в проекта.

Обосновка
Инициативата „Споразумение на кметовете“  има ключова роля в постигането на целите 20-20-20, определени от ЕС. Поради редица бариери, общините в много европейски държави се колебаят да се присъединят към Спорзумението или да подготовят и изпълняват дейности, заложение в Плановете за действие в областта на устойчивата енергия (SEAP). Проектът SEAP-PLUS има за цел повишаване на резултатите на Споразумението на Кметовете и въздействието му за местните общности чрез увеличаване броя на поддръжниците и координаторите, подписали Споразумението.

В рамките на проекта ще бъдат създадени три партньорства на регионалните партньори, за да се улесни директния трансфер на знания и ноу-хау от опитните партньори към организациите с по-малко опит.

Тези партньори след това на свой ред ще подкрепят местните власти в постигането на амбициозните цели за устойчива енергия. Местните власти ще бъдат мобилизирани да участват в голям брой събития и дейности по време на целия проект и ще получават техническа подкрепа за подготовката и изпълнението на повече и по-добри Местни планове за действие за устойчива енергия.

Очаквани резултати от проекта
Създаване на 4 нови поддръжници на Европейската инициатива Споразумение на Кметовете
90 нови общини подписали Споразумението на Кметовете
65 подготвени и приети Местни планове за действие за устойчива енергия
40 подобрени Местни планове за действие за устойчива енергия
12 предложения до финансиращи институции за изпълнение на мерки, заложени в Местни планове задействие за устойчива енергия
36 меморандуми за сътрудничество между региони и енергийни организации,
220 общини и регионални власти, които участват в Дни на енергията и др. събития за разпространениена резултатите от проекта

Повече информация за проекта: http://www.seap-plus.eu

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

ПРОЕКТ: „COMPETENCE – Повишаване капацитета на енергийни агенции в областта на транспорта“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2004г. – 2006г.

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА:  Интелигентна Енергия за Европа 2003-2006, STEER, KA10 – Повишаване познанията за местно управление на агенции в областта на транспорта

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Дружество за изследване на мобилността – Грац, Австрия

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да повиши  знанията и уменията за управление на агениции в областта на транспорта, така че тези агенции да:

 • Подпомагат прилагането на политиката и дейностите на Програма “Интелигентна Енергия за Европа”.
 • Представят добри практики и други мерки за повишаване на енергийната ефективност и използването на алтернативни горива в транспорта.
 • Подпомагат местния бизнес, за да си сътрудничат в съответната програма, както и при участието в проекти.
 • Създават мрежи на транснационално и национално ниво.

Специфична цел:
Проектът КОМПЕТЕНТНОСТ цели подобряване уменията за управление на представители на енергийни агенции в областта на транспорта, както и да се повиши  способността да се представят, управляват и реализират проекти. Избрани  са 21 местни / регионални агенции (главно енергийни агенции, но съшо така и агенции работещи в областта на публичния транспорт и здравето) между европейските държави, активно ангажирани на национално ниво.  Черноморската регионална Агенция за управление на енергията е една от организациите, избрана да участва в проекта.

ДЕЙНОСТИ:
Проектът ще се реализира в три работни пакета:
1. Европейски образователни сесии.
2. Обучение на място.
3. Трансфер на ноу-хау.

Дейностите са фокусирани главно върху обучение на работното място, като  всяка агнещия партньор изпълнява малки проекти на своята територия, с цел приложение на придобитите знания и умения:
Дейност 1. Европейско обучение за национални обучители, работещи за защита на националите интереси.
Дейност 2. Затвърждаване на ноу-хауто чрез прилагане на изучените пилотни случаи на местно ниво.
Дейност 3. Трансфер на ноу-хау чрез национални последователни обучения и семинари, разпространение и създаване на мрежи, предимно чрез Интернет
Обучителната програма на КОМПЕТЕНТНОСТ включва различни аспекти от транспорта и съхраняването на енергия, както и Европейси политики и програми, управление на проекти, дидактика и педагогически методи. Тя се базира на предвартелни анализи от нуждите и търсенето на агенциите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Обменени опит и ноу хау в областта на транспорта и енергията между представители на вече финансирани проекти от Европейския съюз и участващи за първи път в тях.
 • Обучени 20 национални обучители и 250 обучени човека в последователни национални обучения в рамките на проекта.
 • Създаден Интернет портал за обмен на добри международни практики и приложението им на местно ниво.
 • Изготвени наръчници и писени обучителни материали на 15 езика.
 • Обучени обучители на новите агенции и участие в нови европейски проекти.

ПРОЕКТ: „Създаване на нови агенции за управление на енергията в Регион Лоара – Франция, Регион Вармланд – Швеция, Регион Помурие – Словения, Регион Бургас и Община Добрич” (2004-2007)“

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА:
Интелигентна Енергия за Европа, Eвропейската Комисия 50%
Асоциация на Българските Черноморски Общини (50%)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2005 г. – 2008 г.

Въведение:
Асоциацията на Българските Черноморски Общини е партньор по проект “Създаване на нови агенции за управление на енергията в Регион Лоара (Франция), Регион Вармланд (Швеция), Регион Помурие (Словения), Регион Бургас и Община Добрич (България). В рамките на проекта ще се създадат две нови агенции – Агенция за Управление на Енергията – Добрич и Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас. Агенциите ще се регистрират като самостоятелни юридически лица с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:
Главната цел на проектите е да допринесат за устойчивото развитие и ефективно управление на енергията в общините от Черноморския Регион.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Създадени Агенция за управление на енергията – Добрич и Регионална Агенция за управление на енергията – Бургас.
2. Подобряване качеството на живот и околната среда в Черноморския регион.
3. Текущ контрол върху оперативните разходи за управление на енергията на местно ниво.
4. Увеличаване на икономическата изгода/полза за общинските администрации чрез прилагане на мерките за съхранение на енергията.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1. Представителство и защита на интересите на членовете си за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на Черноморския регион в България.
2. Обединяване усилията на българските черноморски общини за повишаване на енергийната ефективност като средство за разрешаване на важни национални задачи и енергийната и екологичната политика и за постигане на устойчиво развитие.
3. Създаване на условия за намаляване на бюджетните разходи на общините за енергия, като спестените средства се използват за финансиране на други приоритетни обществено-полезни дейности на тяхната територия.
4. Съдействие за намаляване разходите за енергия на крайните потребители – домакинства, местни предприятия и др.
5. Опазване и възстановяване на околната среда на територията на българските черноморски общини.
6. Повишаване знанията и уменията на общинските съветници и служители с оглед по-ефективно управление на енергията
7. Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на управление на енергията.
8. Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, както и участието на гражданите в него.
9. Сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина.

Агенцията ще работи за:
1. Разработване на стратегии, програми и проекти в областта на енергийната ефективност.
2. Повишаване на информираността и капацитета на всички сектори на обществото /местните и регионални власти, бизнес, неправителствени организации, медии, учащите се, широката общественост/ относно възможностите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в бита и в промишлеността.
3. Популяризиране на ползите и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници.
4. Иницииране на съвместни дейности с партньорите по проекта от Франция, Швеция и Словения.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Асоциация на Българските Черноморски Общини
Агенция за Управление на Енергията – Добрич (ДУЕА)
Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ)
Асоциация на производителите на екологична енергия
ManagEnergy
Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Общинска мрежа за енергийна ефективност – Еко Енергия
Споразумение на Кметовете
Енержи Ситис
Енергийна Агенция – Помурие, Словения
Регионална Енергийна Агенция -Вармланд, Швеция
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на околната среда и водите
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Фонд енергийна ефективност
Енергийна Харта
Европейска банка за възстановяване и развитие
Европейска комисия
Представителството на ЕК в БГ
Японска енергийна агенция
Министерство на енергетиката на САЩ
Инициатива за техническа помощ ManagEnergy

НОВИНИ

КОНТАКТИ

9000, гр. Варна, България

бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

тел. +359 888 601 500

e-mail: energy@ubbsla.org