Кои сме ние

Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ)

е доброволно сдружение, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел

през 2003г.,  съгласно ЗЮЛНЦ

Дейността на ЧРАУЕ покрива територията на Българското Черноморско крайбрежие, като си сътрудничи с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и с останалите регионални енергийни центрове в България.

 

МИСИЯ

Да осъществява дейности в подкрепа на устойчивото развитие и ефективното управление на енергията и местното самоуправление в Черноморския регион.

 

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА СА:

 • Обследване на специфичните проблеми и нужди при енегопотреблението, енергоспестяването и възможност за увеличаване дела на ВЕИ в общините;
 • Информационни кампании за повишаване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, практически ползи от използване на ВЕИ и изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и други вредни вещества в атмосферата, съответно до намаляване изменението на климата;
 • Повишаване капацитета на местната общност при въвеждане и използване на енергоефективни решения.

 

СТРУКТУРА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на ЧРАУЕ е върховен орган на сдружението и се състои от членовете му. В Общото събрание всеки член има право на един глас. Общото събрание взема стратегически решения, свързани с административното и финансовото управление на Агенцията.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет е управителен орган на ЧРАУЕ, който представлява сдружението чрез своя Председател. УС се избира за срок от три години и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителният директор организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет, контролира и координира административната дейност на ЧРАУЕ.

 

УСТАВ НА ЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА 

 

Агенцията е създадена в рамките на проект на Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), финансиран по Програма SAVE (Directorate General for Energy and Transport) на Европейската Комисия.

Цели и дейности

Агенцията осъществява следните дейности

 • Създаване на условия за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на черноморския регион в България
 • Разработване на стратегии и програми за решаване на местни  и регионални проблеми, като: устойчиво местно развитие, екологично развитие, икономика, обществено- частни партньорства, опазване и развитие на територията
 • Набиране и разпространение на информация, изготвяне и разпространение на периодични и други публикации
 • Организиране на семинари, срещи, дискусии, участие в български и международни програми
 • Участие и иницииране създаването на коалиции и партньорства
 • Научна и изследователска дейност, проучвания в областта на енергийната ефективност
 • Подпомагане на дейността на общините чрез обучения, информация, експертни, консултантски и други услуги, посредничество и лобиране пред съответните институции за общи интереси на членовете
 • Организиране, рекламиране и осъществяване на инициативи в областта на управление на енергията, както и всички дейности, разрешени от закона и в изпълнение на целите на Сдружението

Стратегически цели на Агенцията са

 • Представителство и защита на интересите на членовете си за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на черноморския регион в България
 • Обединяване усилията на българските черноморски общини за повишаване на енергийната ефективност като средство за разрешаване на важни национални задачи и енергийната и екологичната политика и за постигане на устойчиво развитие
 • Създаване на условия за намаляване на бюджетните разходи на общините за енергия, като спестените средства се използват за финансиране на други приоритетни обществено-полезни дейности на тяхната територия.
 • Съдействие за намаляване разходите за енергия на крайните потребители – домакинства, местни предприятия и др.
 • Опазване и възстановяване на околната среда на територията на българските черноморски общини.
 • Повишаване знанията и уменията на общинските съветници и служители с оглед по-ефективно управление на енергията
 • Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на управление на енергията
 • Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, както и участието на гражданите в него
 • Сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина

Сред успешнo реализираните дейности са

 • Агенцията е реализирала значителен брой проекти за повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет на общинската администрация, експерти и експерти по енергийна ефективност и опазване на околната среда и  климат, представители на бизнеса и др; Кампании за осведомяване сред различни целеви групи (граждани, студенти, общински администратори и др.), насочени към промяна на поведението по отношение на енергийната ефективност, опазването на климата, устойчивия транспорт и мобилността; Разработване на електронни платформи за обучение.

 

 • Oт 2009г., ЧРАУЕ е поддържаща структура на европейската инициатива „Споразумение на Кметовете” за постигане на общите цели в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Оттогава Агенцията е участвала в разработването и изпълнението на Плановете за енергийна ефективност на няколко български общини (Бургас, Дългопол, Аксаково, Несебър, Вълчи дол, Белослав и др.)

 

 • Агенцията е активна в областта на опазването на климата и устойчивото развитие, чрез провеждането на редица обучения, семинари и обществени мероприятия за общински служители и заинтересовани страни относно енергийното управление, енергоспестяването и енергийната ефективност, както и в разработването на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) и ползите от тях.

УСЛУГИ

Обучения

Семинари и конференции

Споразумение на кметовете

Зелени обществени поръчки

Енергийно и стратегическо планиране

ПРОЕКТИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Проект „ABRACADABRA – Аkтивиране на Пазара за Допълнително Надраждане при Саниране, Доизграждане и Разширяване на Съществуващи Сгради за Постигане на  Нулево Потребление на  Енергията“ (http://www.abracadabra-project.eu/)

Този проект е финансиран от Хоризонт 2020 – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2018 г., Call: H2020-EE-2015-MarketUptake

ПРОЕКТ ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА БЮДЖЕТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
“MOVIDA – Съвети за пестене на енергия в дома” Интелигентна Енергия Европа
Цели да тества един нов подход за набиране и обучение инспектори, даващи технически съвети; повишаване на квалификацията на млади или нови технически лица при инспектирането на ОВК системи. В рамките на проекта ще бъдат обхванати голям брой крайни потребители, за да се оцени въздействието на проведените инспекции и дадените съвети на потребителите, отношението им към инвестиции в ЕЕ и ВЕИ. 1 404 763 € 30 месеца (май 2011 – декември 2013)
Проект  ЕНЕРБИЛД – Публично-частно партньорство за интегрирано подобряване енергийните характеристики на общински сгради”

(тук лого)

ФАР 2004, Министерство на икономиката Проектът е пилотен модел за енергийно обследване на публичния сграден фонд и създаване на схема за подобряване на енергийните характеристики на сградите в общините Белослав, Бяла и Аксаково. Целта е да се създаде процедура на местно ниво за подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради и да се разпределят ефективно дивидентите от реализираните икономии между участниците в процеса (общини и частен сектор). Това ще гарантира на общините реализация на инвестиционни подобрения с минимално бреме върху общинския бюджет. 24 000 Евро 12 месеца – ноември 2006- декември 2007

ВЕИ

ПРОЕКТ ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА БЮДЖЕТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
“Модел за ефективно производство на слънчева електроенергия в Северното Черноморие”

(тук лого)

Програма “Малки проекти” на Глобалния Екологичен Фонд Общата цел на проекта е стимулиране използването на слънчева енергия в Североизточното Черноморие чрез повишаване на капацитета и знанието на местните специалисти и население и иницииране на политики на национално ниво за премахване на пречките пред развитието на фотоволтаиката. В настоящото проектно предложение се набляга на изследване на мощностните характеристики на фотоволтаичните системи и експериментално определяне на най-подходящата система за местните климатични условия, а също така изготвяне на ръководство относно инсталирането и въвеждането в експлоатация и обслужването на фотоволтаична система. Октомври 2009 г. – Март 2011 г.
Проект „Индивидуално производство на енергия в селски общности“, в партньорство с Областен съвет Уодърфорд, Ирландия

УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ

ПРОЕКТ ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА БЮДЖЕТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
“MOBISEC – Мобилни инициативи за устойчиви европейски общности”

(тук лого)

Дейности в областта на градската мобилност на DG TREN (Ген. Дирекция «Енергия и Транспорт») на ЕК Главната цел на проекта е да повиши използването на устойчивите модели за транспорт в градовете, чрез подобряване на инфраструктурата на транспортната мрежа. Мерките и дейностите, залегнали в проекта имат изключително важно и практическо значение за развитието на град Варна като европейски туристически град с модерна, иновативна и екологична транспортна инфраструктура.

Дейностите са разделени в четири основни направления, с конкретни задачи в тях: Безопасност на велосипедисти и пешеходци; Подобряване на устойчивата транспортна инфраструктура; Интермодалност; Информираност и обучение; Участие на гражданите

1 271 000 € 36 месеца (Януари, 2010 – Декември, 2012)
„ISEMOA – Достъпна и енергийно ефективна мобилност за всички”

(тук лого)

Интелигентна Енергия Европа Цели да подпомогне местните и регионални власти в Европа за подобряване на енергийно-ефективните начини за предвижване на всички хора, в това число трудно подвижни хора. С подобряване на достъпността на обществените места и обществения транспорт ще се повиши качеството и привлекателността на обществения транспорт. Това ще допринесе за повишаване на безопасността на ходенето пеш и карането на велосипед.

(www.isemoa.eu)

1 557 468 € 36 месеца (май 2010г. – май 2013г.)
ADD HOME – Управление на мобилността в жилищни зони

(тук лого)

Интелигентна Енергия Европа Цели намялаване на ежедневните нужди от използването на превозни средства чрез внедряване и прилагане на нови подходи, заместващи личните моторни средства с енергийно ефективни решения, предимно в жилищните райони. Проектът интегрира областите транспорт, планиране, управление и строеж на жилищни комплекси, както и регулирането на законодателните и нормативните изисквания за пестене на енергия.    (www.add-home.eu) 1 229 190 Евро 01.11.2006-30.11.2009
ADDED VALUE – Информационна и образователна кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраструктурни проекти в транспорта

(тук лого)

Интелигентна Енергия Европа Цели да придаде добавена стойност на големите инфраструктурни проекти в областта на алтернативните видове транспорт (велоалеи, пешеходни алеи и др.), които са завършени или са стартирали по време на проекта. Това ще се постигне чрез маркетингови методи, информационни и образователни кампании сред целевите групи (училища, университети и др.) с цел постигане на по-добро използване на изградените велоалеи в град Варна

http://eu-added-value.eu

36 месеца (01.11.2007 – 31.10.2010)
e-TREAM -Електронно обучение за енергийни агенции в областта на управление на транспорта и мобилността и използването на алтернативни горива

(тук лого)

Интелигентна Енергия Европа Проектът цели чрез интегрирани електронни обучителни модули да се допълнят дейностите на Енергийните агенции, участващи в проекта. По този начин на работещите в агенциите ще им бъде предоставена възможност да разширят уменията и знанията си посредством интернет или електронни носители, независимо от времето и мястото, дори и след приключване на проекта. Енергийните агенции ще използват своите нови умения за реализиране на нови услуги в транспортния  сектор. 1 516 158 Евро 01.01.2006-31.08.2008

ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА

Проект „GreenS – Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна“ (като чукнеш на заглавието да отива http://greensproject.eu/bg/%d0%b7%d0%b0-greens/)

Този проект е финансиран от Хоризонт 2020 – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2018 г., по силата на договор No:649860

 

ПРОЕКТ ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА БЮДЖЕТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
“SEAP-PLUS – Adding to SEAP – more participants, more content across Europe”

(тук лого)

Интелигентна Енергия Европа Проектът е насочен към повишаване на резултатите и въздействието от инициативата на ЕК „Споразумение на Кметовете”, както в количествено, така и качествено отношение. Цели се да се привлекат повече страни, подписали споразумението и повече поддържащите структури, да се подпомагнат в процеса на подготовка по-неопитните партньори в проекта. ?????????? ??????????

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

ПРОЕКТ ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА БЮДЖЕТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
„КОМПЕТЕНТНОСТ – Повишаване на капацитета на енергийни агенции в областта на транспорта“, в партньорство с Дружество за изследване на мобилността, Грац, Австрия“
Проект „Създаване на нови агенции за управление на енергията в Регион Лоара – Франция, Регион Вармланд – Швеция, Регион Помурие – Словения, Регион Бургас и Община Добрич” (2004-2007)“

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Асоциация на Българските Черноморски Общини

Агенция за Управление на Енергията – Добрич (ДУЕА)

Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ)

Асоциация на производителите на екологична енергия

ManagEnergy

Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Общинска мрежа за енергийна ефективност – Еко Енергия

Споразумение на Кметовете

Енержи Ситис

Енергийна Агенция – Помурие, Словения

Регионална Енергийна Агенция -Вармланд, Швеция

Агенция за устойчиво енергийно развитие
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на околната среда и водите
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Фонд енергийна ефективност
Енергийна Харта
Европейска банка за възстановяване и развитие
Европейска комисия
Представителството на ЕК в БГ
Японска енергийна агенция
Министерство на енергетиката на САЩ
Инициатива за техническа помощ ManagEnergy

НОВИНИ

ЧЕРНОМОРСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ с подкрепата на Областна администрация – Варна, 21-22.06.2017г

ЗАВЪРШИ ПОРЕДИЦАТА ОТ БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА GREENS

ЧРАУЕ ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ в гр. София на 27.04.2017

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020“

ПОКАНА КЪМ ЮЛНЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

КОНТАКТИ

9000, гр. Варна, България

ул.“Преслав“ № 4, ет.3

тел./факс: +359 52 611 811

e-mail: energy@ubbsla.org

Top