„Устойчивостта вече не се свежда до причиняване на по-малко щети. Тя означава да правиш повече добри неща!“

Йохен Зайтц

Кои сме ние

Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ)

е доброволно сдружение, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел през 2003г., съгласно ЗЮЛНЦ. Дейността на ЧРАУЕ покрива територията на Българското Черноморско крайбрежие, като си сътрудничи с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и с останалите регионални енергийни центрове в България.

МИСИЯ

Да осъществява дейности в подкрепа на устойчивото развитие и ефективното управление на енергията и местното самоуправление в Черноморския регион.

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА СА:

 • Обследване на специфичните проблеми и нужди при енегопотреблението, енергоспестяването и възможност за увеличаване дела на ВЕИ в общините;
 • Информационни кампании за повишаване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, практически ползи от използване на ВЕИ и изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и други вредни вещества в атмосферата, съответно до намаляване изменението на климата;
 • Повишаване капацитета на местната общност при въвеждане и използване на енергоефективни решения.

СТРУКТУРА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на ЧРАУЕ е върховен орган на сдружението и се състои от членовете му. В Общото събрание всеки член има право на един глас. Общото събрание взема стратегически решения, свързани с административното и финансовото управление на Агенцията.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет е управителен орган на ЧРАУЕ, който представлява сдружението чрез своя Председател. УС се избира за срок от три години и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителният директор организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет, контролира и координира административната дейност на ЧРАУЕ.

 

УСТАВ НА ЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА 

 

Агенцията е създадена в рамките на проект на Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), финансиран по Програма SAVE (Directorate General for Energy and Transport) на Европейската Комисия.

Цели и дейности

 • Създаване на условия за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на черноморския регион в България.
 • Разработване на стратегии и програми за решаване на местни  и регионални проблеми, като: устойчиво местно развитие, екологично развитие, икономика, обществено- частни партньорства, опазване и развитие на територията.
 • Набиране и разпространение на информация, изготвяне и разпространение на периодични и други публикации.
 • Организиране на семинари, срещи, дискусии, участие в български и международни програми.
 • Участие и иницииране създаването на коалиции и партньорства.
 • Научна и изследователска дейност, проучвания в областта на енергийната ефективност.
 • Подпомагане на дейността на общините чрез обучения, информация, експертни, консултантски и други услуги, посредничество и лобиране пред съответните институции за общи интереси на членовете.
 • Организиране, рекламиране и осъществяване на инициативи в областта на управление на енергията, както и всички дейности, разрешени от закона и в изпълнение на целите на Сдружението.
 • Представителство и защита на интересите на членовете си за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на черноморския регион в България.
 • Обединяване усилията на българските черноморски общини за повишаване на енергийната ефективност като средство за разрешаване на важни национални задачи и енергийната и екологичната политика и за постигане на устойчиво развитие.
 • Създаване на условия за намаляване на бюджетните разходи на общините за енергия, като спестените средства се използват за финансиране на други приоритетни обществено-полезни дейности на тяхната територия.
 • Съдействие за намаляване разходите за енергия на крайните потребители – домакинства, местни предприятия и др.
 • Опазване и възстановяване на околната среда на територията на българските черноморски общини.
 • Повишаване знанията и уменията на общинските съветници и служители с оглед по-ефективно управление на енергията.
 • Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на управление на енергията.
 • Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, както и участието на гражданите в него.
 • Сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина.
 • Агенцията е реализирала значителен брой проекти за повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет на общинската администрация, експерти и експерти по енергийна ефективност и опазване на околната среда и  климат, представители на бизнеса и др; Кампании за осведомяване сред различни целеви групи (граждани, студенти, общински администратори и др.), насочени към промяна на поведението по отношение на енергийната ефективност, опазването на климата, устойчивия транспорт и мобилността; Разработване на електронни платформи за обучение.
 • Oт 2009г., ЧРАУЕ е поддържаща структура на европейската инициатива „Споразумение на Кметовете” за постигане на общите цели в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Оттогава Агенцията е участвала в разработването и изпълнението на Плановете за енергийна ефективност на няколко български общини (Бургас, Дългопол, Аксаково, Несебър, Вълчи дол, Белослав и др.)
 • Агенцията е активна в областта на опазването на климата и устойчивото развитие, чрез провеждането на редица обучения, семинари и обществени мероприятия за общински служители и заинтересовани страни относно енергийното управление, енергоспестяването и енергийната ефективност, както и в разработването на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) и ползите от тях.

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЯ

СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЕНЕРГИЙНО И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ НА КМЕТОВЕТЕ

ПРОЕКТИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОЕКТ: “MOVIDA – Съвети за пестене на енергия в дома”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Цели да тества един нов подход за набиране и обучение инспектори, даващи технически съвети; повишаване на квалификацията на млади или нови технически лица при инспектирането на ОВК системи. В рамките на проекта ще бъдат обхванати голям брой крайни потребители, за да се оцени въздействието на проведените инспекции и дадените съвети на потребителите, отношението им към инвестиции в ЕЕ и ВЕИ.

БЮДЖЕТ: 1 404 763 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца (май 2011 – декември 2013)

Проект „ABRACADABRA“ – Активиране на Пазара за Допълнително Надраждане при Саниране, Доизграждане и Разширяване на Съществуващи Сгради за Постигане на  Нулево Потребление на  Енергията“ (http://www.abracadabra-project.eu/)

Този проект е финансиран от Хоризонт 2020 – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2018 г., Call: H2020-EE-2015-MarketUptake

ПРОЕКТ „ЕНЕРБИЛД“ – Публично-частно партньорство за интегрирано подобряване енергийните характеристики на общински сгради

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: ФАР 2004, Министерство на икономиката

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проектът е пилотен модел за енергийно обследване на публичния сграден фонд и създаване на схема за подобряване на енергийните характеристики на сградите в общините Белослав, Бяла и Аксаково. Целта е да се създаде процедура на местно ниво за подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради и да се разпределят ефективно дивидентите от реализираните икономии между участниците в процеса (общини и частен сектор). Това ще гарантира на общините реализация на инвестиционни подобрения с минимално бреме върху общинския бюджет.

БЮДЖЕТ: 24 000 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца – ноември 2006- декември 2007

ВЕИ

ПРОЕКТ: Програма “Малки проекти” на Глобалния Екологичен Фонд

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Програма “Малки проекти” на Глобалния Екологичен Фонд

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Общата цел на проекта е стимулиране използването на слънчева енергия в Североизточното Черноморие чрез повишаване на капацитета и знанието на местните специалисти и население и иницииране на политики на национално ниво за премахване на пречките пред развитието на фотоволтаиката. В настоящото проектно предложение се набляга на изследване на мощностните характеристики на фотоволтаичните системи и експериментално определяне на най-подходящата система за местните климатични условия, а също така изготвяне на ръководство относно инсталирането и въвеждането в експлоатация и обслужването на фотоволтаична система.

БЮДЖЕТ: 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Октомври 2009 г. – Март 2011 г.

ПРОЕКТ: Проект „Индивидуално производство на енергия в селски общности“, в партньорство с Областен съвет Уодърфорд, Ирландия

УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ

ПРОЕКТ: “MOBISEC – Мобилни инициативи за устойчиви европейски общности”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Дейности в областта на градската мобилност на DG TREN (Ген. Дирекция «Енергия и Транспорт») на ЕК

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Главната цел на проекта е да повиши използването на устойчивите модели за транспорт в градовете, чрез подобряване на инфраструктурата на транспортната мрежа. Мерките и дейностите, залегнали в проекта имат изключително важно и практическо значение за развитието на град Варна като европейски туристически град с модерна, иновативна и екологична транспортна инфраструктура.

Дейностите са разделени в четири основни направления, с конкретни задачи в тях: Безопасност на велосипедисти и пешеходци; Подобряване на устойчивата транспортна инфраструктура; Интермодалност; Информираност и обучение; Участие на гражданите

БЮДЖЕТ: 1 271 000 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца (Януари, 2010 – Декември, 2012)

ПРОЕКТ: „ISEMOA – Достъпна и енергийно ефективна мобилност за всички”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Цели да подпомогне местните и регионални власти в Европа за подобряване на енергийно-ефективните начини за предвижване на всички хора, в това число трудно подвижни хора. С подобряване на достъпността на обществените места и обществения транспорт ще се повиши качеството и привлекателността на обществения транспорт. Това ще допринесе за повишаване на безопасността на ходенето пеш и карането на велосипед.

www.isemoa.eu

БЮДЖЕТ: 1 557 468 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца (май 2010г. – май 2013г.)

ПРОЕКТ: ADD HOME – Управление на мобилността в жилищни зони

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Цели намялаване на ежедневните нужди от използването на превозни средства чрез внедряване и прилагане на нови подходи, заместващи личните моторни средства с енергийно ефективни решения, предимно в жилищните райони. Проектът интегрира областите транспорт, планиране, управление и строеж на жилищни комплекси, както и регулирането на законодателните и нормативните изисквания за пестене на енергия.

www.add-home.eu

БЮДЖЕТ: 1 557 468 €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца (май 2010г. – май 2013г.)

ПРОЕКТ: ADDED VALUE – Информационна и образователна кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраструктурни проекти в транспорта

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Цели да придаде добавена стойност на големите инфраструктурни проекти в областта на алтернативните видове транспорт (велоалеи, пешеходни алеи и др.), които са завършени или са стартирали по време на проекта. Това ще се постигне чрез маркетингови методи, информационни и образователни кампании сред целевите групи (училища, университети и др.) с цел постигане на по-добро използване на изградените велоалеи в град Варна

http://eu-added-value.eu

БЮДЖЕТ: 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца (01.11.2007 – 31.10.2010)

ПРОЕКТ: e-TREAM – Електронно обучение за енергийни агенции в областта на управление на транспорта и мобилността и използването на алтернативни горива

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проектът цели чрез интегрирани електронни обучителни модули да се допълнят дейностите на Енергийните агенции, участващи в проекта. По този начин на работещите в агенциите ще им бъде предоставена възможност да разширят уменията и знанията си посредством интернет или електронни носители, независимо от времето и мястото, дори и след приключване на проекта. Енергийните агенции ще използват своите нови умения за реализиране на нови услуги в транспортния  сектор.

БЮДЖЕТ: 1 516 158  €

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.01.2006-31.08.2008

ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА

ПРОЕКТ „GreenS“ – Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна“

Този проект е финансиран от Хоризонт 2020 – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2018 г., по силата на договор No:649860

ПРОЕКТ: “SEAP-PLUS – Adding to SEAP – more participants, more content across Europe”

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Интелигентна Енергия Европа

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проектът е насочен към повишаване на резултатите и въздействието от инициативата на ЕК „Споразумение на Кметовете”, както в количествено, така и качествено отношение. Цели се да се привлекат повече страни, подписали споразумението и повече поддържащите структури, да се подпомагнат в процеса на подготовка по-неопитните партньори в проекта.

БЮДЖЕТ: …

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: …

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Асоциация на Българските Черноморски Общини
Агенция за Управление на Енергията – Добрич (ДУЕА)
Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ)
Асоциация на производителите на екологична енергия
ManagEnergy
Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Общинска мрежа за енергийна ефективност – Еко Енергия
Споразумение на Кметовете
Енержи Ситис
Енергийна Агенция – Помурие, Словения
Регионална Енергийна Агенция -Вармланд, Швеция
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на околната среда и водите
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Фонд енергийна ефективност
Енергийна Харта
Европейска банка за възстановяване и развитие
Европейска комисия
Представителството на ЕК в БГ
Японска енергийна агенция
Министерство на енергетиката на САЩ
Инициатива за техническа помощ ManagEnergy

НОВИНИ

КОНТАКТИ

9000, гр. Варна, България

ул.“Преслав“ № 4, ет.3

тел./факс: +359 52 611 811

e-mail: energy@ubbsla.org